Ke stažení

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti TECHNOSKLO s.r.o. DRŽKOV

1.Všeobecné

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky platí v plném rozsahu, pokud nebude jinak dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím v kupní smlouvě. Změny, doplňky a dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu obou stran, jinak jsou neplatné.

2. Balení

Pokud není vysloveně dohodnuto jinak, bude zboží zabaleno obvyklým způsobem tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení.

3. Ceny

Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena se rozumí „ze závodu“ (EX WORKS, INCOTERMS 2000), s běžným obalem, bez přepravních nákladů a bez pojištění. Cena se rozumí netto bez daně z přidané hodnoty.

Nabídky, ceníky i předběžné cenové údaje jsou informativní.

4. Dodávky

Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě. Znemožní-li dodání zboží podle smlouvy okolnosti, které prodávající nemohl před uzavřením smlouvy předvídat nebo ovlivnit, např. živelné pohromy, stávky, nedostatek surovin, materiálu, energií, zpoždění nebo nedodání surovin od subdodavatelů, nebo dodatečné změny v provedení výrobků na přání zákazníka, prodlužuje se dodací lhůta sjednaná ve smlouvě o lhůtu přiměřenou okolnostem, pro které nebylo možno plnit v původní sjednané lhůtě.

Nedodržení dodací lhůty nelze považovat za závažné porušení smlouvy.

Prodávající je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách, příp. i před stanovenou dodací lhůtou. Pokud je kupující v prodlení s placením kterékoli předchozí dodávky, prodlužuje se dodací lhůta minimálně o dobu, o kterou byl kupující v prodlení s placením svého závazku a prodávající není povinen po tuto dobu kupujícímu dodávat.

5. Přeprava

Pokud není dohodnuto jinak, přepravu smluvního zboží si zajišťuje kupující sám, na svůj učet i nebezpečí. Zboží odesílané prodávajícím je na účet a nebezpečí kupujícího. Předáním zboží dopravci nebo speditérovi ze skladu prodávajícího přechází nebezpečí poškození nebo ztráty na kupujícího i při dodací podmínce „vyplaceně do místa určení“ ( CPT, CIP - INCOTERMS 2000 ).

Pojištění přepravy zboží zabezpečí prodávající pouze na základě písemného ujednání v kupní smlouvě.

6. Placení

Není-li s prodávajícím dohodnuta jiná platební podmínka je prodejní cena splatná netto do 14 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu.

Placení je považováno za uskutečněné, pokud placená částka je připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky k jeho volné dispozici.

7. Vlastnické právo ke zboží

Zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.

8. Reklamace

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí. V případě škody z důvodu přepravy je nutné oznámit tuto skutečnost prodávajícímu nejdéle do 2 dnů. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pokud kupující obdrží zboží v poškozeném obalu, musí obsah poškození zaznamenat při převzetí na doručovacím listě, který mu předá dopravce k podpisu. V případě zjištění vadného zboží z důvodů jakosti je kupující povinen podat písemnou zprávu o zjištěných vadách. U zjevných vad ve lhůtě 15 dnů od data splnění dodávky prodávajícím, u skrytých vad je tato lhůta 2 měsíce. Prodávající může vadné zboží buďto nahradit nebo nechat opravit nebo poskytnout přiměřenou slevu. Pokud je to možné a účelné, bude chybějící množství dodáno, nebo kupující dostane dobropis.

9. Odvolávky a skladné

Není-li zboží nahlášené prodávajícím kupujícímu k expedici odebráno, je prodávající oprávněn zboží po uplynutí 7 dnů na náklady kupujícího uskladnit přiměřeným způsobem a skladovací náklady kupujícímu vyúčtovat.

Jestliže kupující neodebere zboží po uplynutí 1 měsíce od výzvy k převzetí, je prodávající oprávněn naložit s tímto zbožím dle vlastního uvážení bez souhlasu kupujícího. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího náhradu škody a nákladů, které mu takto vznikly.

10. Řešení sporů

Případné spory se účastníci zavazují řešit nejprve jednáním. Pokud však nedojde k dohodě, může kterýkoliv účastník věc předložit k rozhodnutí soudu. Věc bude řešena u příslušného soudu České republiky a podle práva ČR.

11. Technické údaje, podklady, formy

Technické podklady, výkresy, formy, vzorky mají důvěrný charakter a zůstávají majetkem prodávajícího, jakož i ochranná autorská práva.

Kupující je smí použít jen se souhlasem prodávajícího. Pokud prodávající dodá výrobky uvedené podle výkresů, modelů či vzorků předaných kupujícím, ručí kupující za to, že jejich vyrobením a dodáním nebudou poškozena průmyslová ochranná práva třetích osob, případně nahradí prodávajícímu vzniklé škody.

12. Technické parametry výrobků

Konkrétní technické parametry výrobků jsou vyjádřeny jednou z těchto forem:

  • katalogem výrobků vyráběných podle uvedených technických norem
  • technickými přijímacími podmínkami výrobků vyráběných podle výrobních výkresů SV
  • odsouhlasenými výrobními výkresy nebo jen odsouhlasenými referenčními vzorky

13. Různé

Návrh smlouvy, předaný kupujícímu k potvrzení, je platný po dobu 14 dnů ode dne vyhotovení. Po uplynutí této lhůty se stává neplatným.

 

TECHNOSKLO s.r.o
468 24 DRŽKOV
www.technosklo.com
Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015